Pileti infoliin

Helista: 6118000 (24/7)
Kirjuta: [email protected]

Pilet.ee Üldinfo Andmekaitse

Elektroonilise tasukogumissüsteemi ja internetikeskkonna pilet.ee kasutus- ja andmekaitsereeglid

Kasutus- ja andmekaitsereeglid (edaspidi "reeglid") annavad ülevaate, kuidas ja millisel eesmärgil elektroonilise tasukogumissüsteemi ja pilet.ee Internetikeskkonna osapooled kasutajate isikuandmeid koguvad, kasutavad ja kaitsevad.

Mõisted

Elektrooniline tasukogumissüsteem – tehnoloogiliste ja organisatsiooniliste vahendite kogum, mille abil Kasutajad saavad endale või teistele Kasutajatele osta teatud perioodiks või kordade arvuks õiguse kasutada Teenusepakkuja teenuseid, nt reisida ühistranspordis, ja mille abil Kontrollijad saavad kontrollida Kasutajate õigusi Teenusepakkuja teenuste kasutamiseks.

Pilet – elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu Kasutajale müüdav personaalne õigus Teenusepakkuja teenuste kasutamiseks, mida kasutaja tõendab isikutunnistuse (ID-kaardi) või Ühiskaardi (isikustatud Ühiskaardi korral lisaks isikutunnistuse) kaudu, kui Teenusepakkuja ja Operaatori kokkuleppel pole määratud teisiti.

Pilet.ee – Internetikeskkond, kus on avaldatud kogu info elektroonilise tasukogumissüsteemi kohta, ja kus on võimalik Kasutajatel, Teenusepakkujatel ja Kontrollijatel teostada toiminguid vastavalt oma volitustele.

Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab Pileti ja kasutab selle alusel Teenusepakkuja teenuseid.

Teenusepakkuja – füüsiline või juriidiline isik, kes soovib oma teenuste müüki ja arveldamist teostada elektroonilise tasukogumissüsteemi ja Piletite kaudu.

Müüja – füüsiline või juriidiline isik, kes teostab elektroonilise tasukogumissüsteemi vahendusel müügitoimingu, mille käigus aktiveeritakse Kasutajale Pilet ja võetakse Kasutajalt tasu.

Operaator – elektroonilise tasukogumissüsteemi haldaja Ridango AS.

Kontrollija – füüsiline või juriidiline isik, kellele on Operaator andnud Teenusepakkuja volitusel õiguse kontrollida Kasutajate Pileteid.

Üldpõhimõtted

Operaator piirdub andmete kogumisel vähimaga, mis on vajalik Teenusepakkujate ja Kasutajate kvaliteetseks teenindamiseks. Elektrooniline tasukogumissüsteem säilitab Piletite ja isikute kohta järgmisi andmeid:

  • Pileti tüüp
  • Kasutaja isikukood ja nimi
  • E-post ja mobiili number kui sisestatud või kasutatud autentimiseks
  • Pileti kehtivuse algus- ja lõppaeg
  • Pileti hind ja müügikanal
  • Info Pileti müüja kohta (statistika arvestamiseks müügikohtade lõikes)
  • Info registritest (Rahvastikuregister, Eesti Hariduse Infosüsteem, Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem)

Pileti ostmisega annab Kasutaja Operaatorile õiguse oma isikukoodi töötlemiseks ja selle alusel Rahvastikuregistrist päringute sooritamiseks, mis on vajalikud Kasutajale soodustuste tagamiseks. Operaator kasutab Kasutaja isikukoodi ja selle alusel Rahvastikuregistrist päritud andmeid ainult Kasutajale Pileti toimimise tagamiseks.

Teenuste müük

Pileti ostmiseks pöördub Kasutaja Operaatori poole kas Operaatori määratud elektrooniliste kanalite kaudu või Müüja vahendusel Operaatori määratud müügikohtades.

Pileti ostmisel näitab Kasutaja ära selle Kasutaja isikukoodi, kellele soovitakse Pilet osta. Pileti võib osta endale või ükskõik millisele teisele Kasutajale. Isikukoodi sisestamiseks võib Müüjale esitada ID-kaardi või lugeda isikukoodi ette suuliselt.

Pilet müüakse ainult juhul, kui Kasutajal, kellele Pilet ostetakse, on olemas ID-kaart või Ühiskaart, kui Teenusepakkuja ja Operaatori kokkulepe ei määratle teisiti.

Kui Teenusepakkuja teenuse hind sõltub Kasutaja elukohast, sooritab elektrooniline tasukogumissüsteem automaatselt päringu Rahvastikuregistrisse ning tuvastab tulemuste põhjal müüdava Pileti hinna. Müüjale ei kuvata Kasutaja elukohta ega muud infot päringutulemusest, vaid kuvatakse ainult müüdava Pileti hind.

pilet.ee kaudu pileti ostmisel tuvastatakse Kasutaja isik ID-kaardi või mõne muu turvalise elektroonilise isikutuvastusviisi abil.

Andmete kaitse

Operaator ei avalda detailseid andmeid Piletite, Kasutajate ja muude talle teenuseosutamise käigus teatavaks saanud andmete kohta ühelegi välisele osapoolele. Teenusepakkujale ja teistele välistele osapooltele avaldatakse ainult statistilisi, isikustamata andmeid. Veebipäringu vahendusel saab isikukoodi või Ühiskaardi numbri abil pärida, kas vastava isiku Pilet kehtib või ei. Täiendavat infot saab pärida ID-kaardi numbri abil või sisse logides.

Operaator tagab enda valduses olevate andmete kaitse parimate kaasaegsete füüsiliste, organisatsiooniliste ja tehnoloogiliste infoturbemeetmete abil.

Operaator avaldab andmeid Pileti ja Kasutaja kohta Kontrollijale mahus, mis on vajalik Piletite kontrollimiseks. Kontrollija sisestab kontrolliseadmesse Kasutaja ID-kaardi või Ühiskaardi, millelt loetakse Kasutaja isikukood või Ühiskaardi number. Erandjuhul, kui nt on tegu alla 15-aastase isikuga, võib Kontrollija isikukoodi sisestada käsitsi. Isikukoodi või Ühiskaardi numbri alusel sooritatakse päring elektroonilisse tasukogumissüsteemi ja Kontrollijale kuvatakse vastus, kas Kasutajal on olemas vastava teenusepakkujaga seotud kehtiv pilet ja mis tüüpi piletiga on tegu. Sooduspileti korral võib Kontrollija nõuda Kasutajalt täiendavate soodustust tõendavate dokumentide esitamist.

Andmete kontrollimine

Kontrollija saab Kasutajate Pileteid kontrollida vastava kontrolliseadme abil, millele Operaator on avanud juurdepääsu Piletite andmebaasile.

Kontrolör tuvastab Kasutaja isiku ID-kaardi, alla 15-aastaste isikute puhul õpilaspileti vahendusel.

Kasutaja võib soovi korral sisestada ID-kaardi Kontrolöri kontrolliseadmesse omakäeliselt.

Andmete avaldamine ja säilitamine

Operaator avaldab Teenusepakkujale kokkulepitud mahus ja vormis isikustamata koondstatistikat elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu müüdud vastava Teenusepakkujaga seotud Piletite kohta.

Teenusepakkujal on õigus igal ajahetkel teostada või tellida täiendav Operaatori audit, et veenduda teenuseosutamise turvalisuses. Täpsemad auditeerimise tingimused määratletakse Teenusepakkuja ja Operaatori vahelises lepingus.

Operaator säilitab elektroonilises tasukogumissüsteemis Pileteid võimalike vaidluste lahendamiseks vähemalt ühe aasta jooksul.