Pileti infoliin

Helista: 6118000 (24/7)
Kirjuta: [email protected]

Pilet.ee Üldinfo Autorikaitse

Autorikaitsepõhimõtted

pilet.ee internetileheküljel oleva informatsiooni on avalikustanud Ridango AS (edaspidi Ridango) ja tema koostööpartnerid. Siin olevale informatsioonile kehtivad järgmised autorikaitse- ja kasutusreeglid.

pilet.ee-s leiduvat infot ei ole lubatud avalikustada, levitada, tsiteerida ega kasutada mistahes muus kanalis ilma Ridango eelneva nõusolekuta. Avalikustamisel peab säilima viide info algallikale (veebile), soovitavalt URL-i kujul. Avalikustamispiirang ei kehti andmetele, mida ei kaitse autoriõiguse seadus ja mis on loetletud selle seaduse §5.

Ridango ja tema koostööpartnerid teevad kõik endast oleneva, et tagada pilet.ee-s avaldatud info õigsus, korrektsus ja ajakohasus.

pilet.ee-s leidub materjale, mille autor on Ridango-väline isik. Sel juhul on see isik andnud otsese või kaudse nõusoleku materjali veebis avaldamiseks ja autor on materjali juures üheselt identifitseeritav (nt raporti, infobülletääni vms materjali tiitellehel). Mõnede materjalide puhul (kommentaarid) võib autor olla anonüümne.

Ridango ega tema koostööpartnerid ei vastuta mingil moel otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb pilet.ee-s avaldatud materjalide kasutamisest või kasutamatajätmisest, kui selline vastutus pole ära määratud osapoolte vahelise lepinguga.

pilet.ee-s on kõigile kasutajatele suhtluseks avatud alaosad, kus esinejad võivad olla selgelt identifitseeritud või anonüümsed. Ridango ei vastuta mingil moel kasutajate avaldatud arvamuste, faktide ja hinnangute õigsuse ja ajakohasuse eest.

Ridango-l on õigus kasutajat sellest informeerimata kustutada pilet.ee alaosadest kasutajate avaldatud materjalid või kommentaarid, mis:

  • on vastuolus seaduse või hea tavaga;
  • sisaldavad pahatahtlikult avaldatud informatsiooni;
  • sisaldavad reklaami;
  • sisaldavad labasusi, roppusi või on muul põhjusel ebasobivad avalikuks esituseks;
  • ei seondu piletite teemaga;
  • sisaldavad aegunud või eksitavat informatsiooni.

Ridango-l on õigus kasutajate avaldatud materjale toimetada keeleliselt ja sisuliselt parema loetavuse ja arusaadavuse huvides.

pilet.ee sisaldab viiteid teistele infomaterjalidele ja veebidele Eestis ja maailmas. Ridango ja tema koostööpartnerid ei vastuta selliste väliste infomaterjalide täpsuse, ajakohasuse, sisu ja informatsiooni eest.